CLP / GHS

Międzynarodowe, ujednolicone podejście do klasyfikacji i oznakowania chemikaliów reprezentuje GHS (Global Harmonised System), czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania. System ten zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska oraz wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci - etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki. Podstawy do opracowania Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania wywodzą się z mandatu do opracowania globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, który został nadany na Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Środowiska i Rozwoju w 1992 roku (Rio de Janeiro). System GHS przyjęty został na Szczycie Narodów Zjednoczonych dotyczącym Zrównoważonego Rozwoju (w Johanesburgu w 2002 roku).
We Wspólnocie system GHS został wdrożony za pomocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP). Rozporządzenie to zastąpi dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych oraz dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania preparatów niebezpiecznych. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz zasady ich oznakowania, zgodnie zasadami GHS, zostały opublikowane po raz pierwszy w 2003 r. w tzw „Fioletowej Księdze”. „Fioletowa księga” jest dokumentem, który jest uaktualniany, biorąc pod uwagę wyniki prac pod-komitetu ds. Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania działającego przy ONZ, raz na dwa lata. Kolejne zrewidowane wersje GHS zostały wydane w:
  • 2005 r. (GHS Rev. 1)
  • 2007 r. (GHS Rev. 2)
  • 2009 r. (GHS Rev. 3)
  • Kategorie :

    Statystyki odwiedzin:

    • W sumie: 5 wejść
    • Na stronie przebywa: 1 Online